ოპტიკური (P2P) მომსახურებების იურიდიულ პირ აბონენტთა საყურადღებოდ!

5 აპრილი, 2021

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 23 დეკემბრიდან, სს „სილქნეტის“ ოპტიკური (P2P) მომსახურებების იურიდიული პირი აბონენტებისთვის, N1 ცხრილით განსაზღვრული მოწყობილობების ინსტალაციისას, აღნიშნული მოწყობილობ(ებ)ის აღრიცხვა განხორციელდება სახარჯი მასალის სახით  და ხელშეკრულების შეწყვეტისას, აბონენტებს არ წარმოეშობათ აღნიშნული მოწყობილობების დაბრუნების ვალდებულება; მოცემული პირობა ვრცელდება 2020 წლის 23 დეკემბრამდე ჩართულ იურიდიულ და ფიზიკურ პირ აბონენეტებზე.