• Geocell

19 ივნისი, 2019
სპეციალური შეთავაზება!
 
მხოლოდ 20 ივნისს, შეიძინე 5 გბ ინტერნეტ პაკეტი 12 ლარად და მიიღე დამატებით 5გბ ინტერნეტ პაკეტი საჩუქრად!

პაკეტით სარგებლობის ვადა - 30 დღე
პაკეტის შეძენა და ბონუსის შემოწმება შესაძლებელია კომბინაციით *135#