ილია ენუქაშვილი

სტრატეგიული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი

E-mail: ienukashvili@silknet.com