მომსახურების წესები და პირობები

 

 აბონენტის პერსონალური კოდისა და პინ-კოდის გამოყენების წესები  
     
 ანტივირუსით სარგებლობის წესები
   
 ვიდეოთეკის კატალოგის გადმოწერის წესები (SVOD)
   
 ტურბო ღილაკით სარგებლობის წესები
   
 Silk TV-ს სააბონენტო პაკეტის გაზრდისა და  შემცირების პირობები  
     
 სს "სილქნეტის" მომსახურების  დროებითი შეჩერების  პირობები    
     
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების დაბრუნების პირობები   
     
 უსადენო მოდემზე აბონენტის  მისამართზე მომსახურების  პირობები    
     
 რეგლამენტი 2017  
     
 რეგლამენტი 2016  
     
 საჩივრის განხილვის დებულება  
     
 შესაბამისობის დეკლარაცია  
     
 2016 წლის ანგარიში მაუწყებლობა  სააბონენტო ხელშეკრულებები სს "სილქნეტის" სატელეკომუნიკაციო მომსახურებებზე

 

 სს "სილქნეტის"  სატელეკომუნიკაციო  
 მომსახურების ძირითადი
 წესები  და პირობები  (დანართი_2)
 სახლის ტელეფონის  მომსახურების ძირითადი  ხელშეკრულება
       
 Silk Phone-ის მომსახურების  სააბონენტო ხელშეკრულება   S1 მობილურის სატელეფონო  მომსახურების სააბონენტო  ხელშეკრულება   
       
 S1 ორმაგი შეთავაზების
 სააბონენტო ხელშეკრულება
 S1 DSL სამმაგი შეთავაზების  სააბონენტო ხელშეკრუკება
       
 S1 ოპტიკური სამმაგი  შეთავაზების სააბონენტო  ხელშეკრულება  S1 DSL სამმაგი შეთავაზების  სააბონენტო ხელშეკრულება  (რადიოსარელეო ხაზით)
       
 Silk Phone OTT მომსახურების  სააბონენტო ხელშეკურლება  EVDO უსადენო ქსელით  ინტერნეტ  მომსახურების  სააბონენტო ხელშეკრულება
       
 CDMA ქსელით სატელეფონო  მომსახურების სააბონენტო  ხელშეკრულება  Silk TV DSL მომსახურების  სააბონენტო ხელშეკრულება
       
 Silk TV ოპტიკური  მომსახურების  სააბონენტო  ხელშეკრულება  Silk TV OTT Georgia  მომსახურების სააბონენტო  ხელშეკრულება
       
 Silk TV OTT მომსახურების  სააბონენტო ხელშეკრულება  Silk ოპტიკურ ინტერნეტ  მომსახურების სააბონენტო  ხელშეკრულება
       
 Silk ოპტიკური ორმაგი  შეთავაზების სააბონენტო  ხელშეკრულება  Silk ოპტიკური სამმაგი  შეთავაზების  სააბონენტო  ხელშეკრულება 
       
 Silk ოპტიკური  ოთხმაგი  შეთავაზების სააბონენტო  ხელშეკრულება  Silk 4G LTE
 "სახლისთვის" მომსახურების  სააბონენტო ხელშეკრულება
       
 DSL ინტერნეტ 
 მომსახურების სააბონენტო  ხელშეკრულება
 DSL სამმაგი შეთავაზების  სააბონენტო ხელშეკრულება
       
 DSL ოთხმაგი შეთავაზების  სააბონენტო ხელშეკრულება  Wi-Fi ინტერნეტ  
 მომსახურების სააბონენტო  ხელშეკრულება
       
 08.08.2017 Silk Go  
მომსახურების წესები და  პირობები
 დამატებითი მომსახურება ''კრედიტის''  პირობებისს "სილქნეტის" აქციები


 

  სილქნეტის
 ახალი შეთავაზება  "სრული
 სატელეკომუნიკაციო  სერვისი"
  რეგიონების აქცია 
       
 2016 წლის 3 ქალაქის აქცია
 (ქუთაისი, ბათუმი, გორი)
 2016 წლის თებერვლის
 ინსტალაციის აქცია 
                                                                                                                                                                                                                                         
       
 2016 წლის საგაზაფხულო
 აქცია 
 ინტერნეტ-აქცია "BOOST"
       
 აქცია "კომბო"  თემატური ტვ პაკეტის "სილქ სპორტი"
 აქცია "სტანდარტ"
 ტვ პაკეტის აბონენტებისათვის
       
 ბათუმში დამატებითი
 STB-ს ინსტალაციის აქცია
 "მეტი სიჩქარე" რადიოსარელეო
 არხით მიწოდებად DSL
 ინტერნეტ-პაკეტზე "ეკონომი"
       
 ოპტიკური ინტერნეტ-მომსახურების
 აქცია (6 თვე უფასოდ)
 ოპტიკური ინტერნეტ-მომსახურების
 აქცია (რუსთავი, ფოთი, ზუგდიდი) 
       
 აქცია დაიმატე ტელევიზია  LTE 4G - მეტი მოცულობა
       
LTE 4G - აქცია Bronze  აქცია "დაიმატე ოპტიკური ინტერნეტი"
       
 აქციის "ცხელი შეთავაზება"
სააბონენტო დანართი