VIP numbers

     AA AB AB     1500
        
     AA BA BA     1500
      
     AB BA BA     1500
      
     AB AB AA     1500
      
     AB AB BA     1500
      
     AB AB BB     1500
      
     ABC ABC     1500
      
     AA BA AB     1500
      
     AA AB AA     1500
      
     AA BA AA     1500
      
     AB 00 0A     1500
      
     AB AA AB     1500
      
     AA BB AA     1500
      
     A0 00 AA     1500
      
     A0 0A AA     1500
      
     A0 0A A0     1500
      
     AA 00 A0     1500
      
     AB B0 00     1500
      
     AB 00 0B     1500