ინტერნეტ-მომსახურების ხარისხის პარამეტრები ზუსტდება

16 ივლისი, 2018

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის 10 მაისის N4 დადგენილების შესაბამისად,  2018  წლის 15 აგვისტოდან  სილქნეტი აზუსტებს მიწოდებული ინტერნეტ-მომსახურების ხარისხის  პარამეტრებს

ფიზიკური პირები

ოპტიკური ინტერნეტი

DSL ინტერნეტი


DSL ინტერნეტი (რადიო სარელეო ხაზის საშუალებით)

Wi-Fi


4G LTE და EVDO

2018  წლის 15   აგვისტოდან ზუსტდება  სილქნეტის მიერ მიწოდებული 4G LTE და EVDO  ინტერნეტ -მომსახურების  ხარისხის  პარამეტრი:
დაყოვნება < 400 მილიწამზე


იურიდიული პირები

DSL ინტერნეტი (სტანდარტული სააბონენტო პაკეტები)

ოპტიკური ინტერნეტი (სტანდარტული სააბონენტო  პაკეტები)
 

* დაყოვნება – პარამეტრი, რომელიც აჩვენებს ინტერნეტ  პაკეტების გაგზავნასა და მიღებას შორის დროის დაყოვნებას მილიწამებში;
** ჯიტერი– პარამეტრი, რომელიც აჩვენებს ინტერნეტ პაკეტების გაგზავნასა და მიღებას შორის არათანაბარ/არაერთგვაროვან დროის დაყოვნებას მილიწამებში;
*** დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი– პარამეტრი, რომელიც გამოსახავს დაკარგული პაკეტების პროცენტულ პროპორციას გაგზავნილი პაკეტების მთლიან რაოდენობაში;