ფინანსური ანგარიშები

ფინანსური ანგარიშები

 

  კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2019
   
კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2018
   
 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2018
   
 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2017
   
 კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2017   
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2016    
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2015     
 კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2018
   
 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2017
   
 კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება - 2017   
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2016    
   
  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2015     
 
   
 მმართველობის ანგარიშგება
   
 მმართველობის ანგარიშგება