ილია ენუქაშვილი

სტრატეგიული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი

ტელ:+995-577-955540

E-mail: ienukashvili@silknet.com